Flavius’u Tanıyın...

Flavius mitolojide doğal yöntemlerle güzelliği ka­zanma sanatıdır. Cilt gü­zelliği, estetiği, vücut formu, sağlıklı yaşam, mutlu yaşlan­manın sağlanması ve yaşlan­manın geciktirilmesi ile ilgili; güncel metot ve teknolojileri hizmete dönüştürerek insan yaşamına en yüksek faydayı sağlamak için çalışmaktadır.

1982 ve 1993 yılları arasında Uzm.Dr. Sinan İbiş tarafından Türkiye’de kozmetik bilincinin ve pazarının yaratılması anla­mında ilk adımlar atılmıştır. 1993 - 1998 yılları arasında Al­manya da Flavius kozmetik bakım ürünlerinin üretimi sağ­lanmıştır. Türkiye de birçok ki­şiye kozmetik bakım alışkanlık­larını kazandırmak üzere profesyonel uygulama eğitimleri verilmiş ve kozmetik pazarının gelişmesinde önemli adımlar atılmıştır. 1996 yılında ise, kozmetik ürünlerle ilgili de­neyimlerimizi profesyonel uy­gulama alanı olarak hizmete dönüştürmek üzere; gerek uygulama, gerekse güzellik uz­manlarının bakım uygulamala­rını geliştirmelerini sağlamak üzere ilk Flavius Estetik ve Gü­zellik Merkezi Ankara Kavaklı­dere’de hizmete açılmıştır. Ta­kip eden yıllarda da çeşitli şehirlerde kazanılan partner­ler ile açılan Flavius Güzellik Merkezleri’nde Flavius’un cilt estetiği ve güzelliği alanlarında yenilikçiliğin öncüsü olan hizmet­leri yaygınlaştırılmıştır. Bu sü­reçte yurt dışı merkez olarak Azerbaycan Bakü de Flavius Güzellik Kliniği hizmete açıl­mıştır. Merkezlerimiz yasal dü­zenlemeler çerçevesinde, ço­ğunlukla poliklinik statüsünde hizmetlerini sürdürmüştür.

Flavius Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Uzm.Dr. Sinan İbiş yürütmek­tedir.

Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu yasal mevzuatlar çerçevesinde hizmetlerini poliklinik statüsünde sürdüren Flavius Polikliniğinin yönetici­si, mesul müdürlüğünü yürü­ten hekimlerdir. Yönetim kurulu başkanı ve polikliniklerin me­sul müdürlerinin ortak strateji­leriyle belirlenen eğitim ve ge­lişim çalışmaları doğrultusunda planlanan uygulamalar ile hizmetler gerçekleştirilmektedir.

Hizmetlerimiz akredite kuruluşlardan alınan kalite yönetim sistemleri yüksek kalitede ve standartlarda sunulmak üzere; hizmet ve insan sağlığı güvenliğinin ön planda tutul­duğu, kişisel verilerin korunduğu, sürekli eğitim çalışmala­rı ve yeni teknolojik uygulama­ların işletmelerimize kazandırıldığı yenilikçi çalış­malar ile gerçekleştirilmekte­dir.

Polikliniklerimiz 2010 yılında alınan karar ile Ankara Kavaklıdere’de faaliyetlerini sürdüren kliniğimiz hariç diğerleri satılmıştır. Ankara Kavaklıdere’deki Polikliniğimizdeki verilen hiz­metler ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 ve OHSAS 18801 : 2007 kalite standartları ve yönetim sistemlerinin kurulumu ile akredite edilmiştir.


3137 kere okundu
Test

Form Gönderimi

Tamam